Research your lineage tree

Ndinokuchingamidzai vaYera Soko Murehwa, VaShawasha, vakabva Guruuswa II, pano ndinokumbirisa chaizvo kuti kana paine vaneruzivo redzinza ravo kubvira pakapedzisirwa naBaba Joshua Chidziva, ndapota hangu wanai nguva nerudo rweVaShawasha munyore pasi nhorondo idzi tigodzisanganisa pano paChiro tiwane kupa mhuri dzedu dzakapararira gwaro rehupenyu.

Hongu zvinonetsa asi tikashinga tinokunda. Mazuva ano kune maDzinhare Mbozha munokwanisa kutapa vakuru vachirondedzera tobatsirana kuita kuti zviverengeke. Kana Muine Mifananidzo yevakuru ava nemaVideo please unzai tigowana huchi hwe dzidziso dzeDzinza redu.

Ndinotenda kunevakanyora kare kunyaya Mukutsiri naGotora vamwe nyoraiwo tigozviisa pano. Ndichada kuti tigonyatsoita chiro chino chikure chigokwanisa kutakura zvakawanda kusanganisira mapikicha.

Ndinotenda Mugagami

2 thoughts on “Research your lineage tree

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s